Rada Naukowa

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Komisja Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku
Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

Opublikował ponad sto pięćdziesiąt prac naukowych, w tym około pięćdziesięciu książek, a w tematyce prawa kosmicznego m.in. „Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi” (red. Z. Brodecki, K. Malinowska, M. Polkowska) oraz „Per mare ad astra – space technology, governance and law” (red. E. Wittbrodt, Z. Brodecki, M. Nyka). Wśród tych prac jest wiele publikacji w języku angielskim i francuskim. Od początku swojej kariery naukowej prowadził badania interdyscyplinarne, czego wyrazem było uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych z prawa karnego i stopnia doktora habilitowanego z prawa morskiego. Przedmiotem badań jest obecnie prawo kosmiczne i prawo sztucznej inteligencji. Na uwagę zasługuje zredagowanie serii ośmiu tomów Aquis Communautairei tryptyku „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa przedsiębiorców”.

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego 

Dr. hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik studiów podyplomowych – Zamówienia Publiczne. Przewodnicząca Komisji ds. Statutowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyrektor Centrum Analiz Strategicznych. Radca prawny.   Autorka i redaktorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka, tj. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, CH Beck, Warszawa 2007 ; Fragmentacja prawa międzynarodowego CH Beck, Warszawa 2018.
 Członek Zarządu (Skarbnik) Grupy Polskiej International Law Association. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Członek działającego przy Komisji Europejskiej Team Europe (na podstawie Letter of Understanding on Team Europe Membership). Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Członek programu analityczno-badawczego Instytutu na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Instytutem Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dziedzinie prawa i polityki migracyjnej „MIGRA-TEAM”. Członek Rady Naukowej Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej (Konsorcjum Naukowe Ad Astra). Arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie, działającego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, wpis na listę B stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców (powołanie SK.8420.13.2014) w latach 2014-2018.
(ORCID ID: 0000-0002-5439-4653)

dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK

Katedra Prawa Cywilnego, Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia Leona Koźmińskiego

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń kosmicznych. Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jej najnowsza książka dotyczy „Ubezpieczeń kosmicznych. Międzynarodowych aspektów prawnych” (Kluwer Law International, 2017). Obecnie prowadzi badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć w zakresie serwisowania na orbicie. Częsty prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w przemyśle kosmicznym”.

dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASW

Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Marynarki Wojennej

prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim m.in. z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze i kosmiczne. W latach 2013-2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group); pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London). Członek Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Kierownik grantu MON: „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego”.

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US 

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Bartosz Smolik

Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym zwłaszcza europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Osobnym przedmiotem jego zainteresowań jest również polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczącej europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych.

Poza obszarem polityk kosmicznych jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z myślą polityczną i przywództwem politycznym, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych. Prywatnie wraz z dwoma kilkuletnimi synkami przejawia zainteresowanie kolejnictwem i motoryzacją.

ppłk dr inż. Radosław Bielawski 

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. Doktor nauk technicznych. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa oraz kierownika katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Były redaktor naczelny czasopisma naukowego „Security and Defence Quarterly” (ISSN: 2300-8741), a obecnie redaktor naczelny czasopisma naukowego „Nauki o Obronności” (ISSN: 2450-6869). Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Autor kilku monografii naukowych, prac naukowo-badawczych oraz ponad 30 artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Obszary zainteresowania naukowego to: przestrzeń powietrzna i kosmiczna, cyberbezpieczeństwo.

dr Aleksandra Bukała

Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA)

Pełni funkcję Kierownika Działu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w POLSA od 2019 roku. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na Wydziale Zarządzania i Marketingu, oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Automatyki na Politechnice Warszawskiej.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie jako Kierownik Projektu i Kierownik Programu w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki i robotyki dla zastosowań kosmicznych, a także bezpieczeństwa i ochrony przestrzeni kosmicznej. Jej doświadczenie wynikało ze współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi, w tym z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz Politechniką Warszawską. Pracowała również w SENER Polska jako Business Development Manager i CEO. Następnie objęła funkcję Prezesa Zarządu w firmie Creotech Instruments, S.A., w dziedzinie elektroniki kosmicznej.
Aktywnie uczestniczy w licznych stowarzyszeniach zawodowych, grupach roboczych i komitetach, w tym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w grupie GEM3 Europejskiej Agencji Obrony (CAPTECH EDA), w NATO oraz w programie Horyzont 2020 jako oceniający wnioski.

dr Paweł Chyc

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni

Członek-założyciel Komisji Nauk Kosmicznych oddział PAN w Gdańsku oraz członek Komisji Prawa Morskiego oddział PAN w Gdańsku. Od roku 2018 prowadzi aktywne prace naukowe w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC). Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dotychczasowe badania naukowe związane były z Prawem Międzynarodowym Publicznym (w szczególności z Prawem Morza oraz Prawem Kosmicznym), Prawem Unii Europejskiej oraz z Prawem Własności Intelektualnej. Autor wielu publikacji.

dr Daniel Kucharski

Uniwersytet Texas w Austin, USA

Pracownik naukowy Uniwersytetu Texasu w Austin, USA, gdzie zajmuje się pomiarami, analizą i modelowaniem dynamiki sztucznych obiektów kosmicznych włączając aktywne i nieaktywne satelity Ziemi.
Karierę naukową rozpoczął w Centrum Badań Kosmicznych PAN (Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu) pod opieką prof. dr hab. S. Schillaka, a późnej kontynuował m.in. w Instytucie Badań Kosmicznych Austriackiej Akademii Nauk, Instytucie Astronomii i Nauk Kosmicznych Korei Południowej oraz Centrum Badań Środowiska Kosmicznego w Australii.
Autor publikacji naukowych na temat pomiaru dynamiki i charakteryzacji cyklu życia obiektów kosmicznych metodami laserowymi i fotometrycznymi o wysokich częstotliwościach próbkowania i czułości pojedynczych fotonów.

mgr Mariusz T. Kłoda

Katedra Prawa Handlowego i Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Asystent w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania  Cywilnego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu – UMK). Reprezentant UMK w Komitecie Technicznym  nr 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów (Polski 
Komitet Normalizacyjny). Reprezentant Wydziału Prawa i Administracji  UMK w ministerialnej Grupie Roboczej ds. Opracowania Projektu Ustawy o  Działalności Kosmicznej, sekretarz akademickiej Grupy Roboczej ds.  Polskiego Prawa Kosmicznego (Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia  Leona Koźmińskiego w Warszawie), członek Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA)  oraz reprezentant PSPA w Komitecie Sterującym i Radzie Uczestników  Konsorcjum Naukowego Ad Astra, członek European Centre for Space  Economy and Commerce (European Space Agency), członek Space Generation 
Advisory Council, członek Komitetu Naukowego “DroneTech World  Meetings”, Komitetu Programowego “Near Space Conference”, członek Rady  Naukowej czasopisma naukowego “Ad Astra. Program badań nad  astropolityką i prawem kosmicznym”.

 mgr Sławomir Nichczyński

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
Uniwersytet Gdański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku prawo oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii. W latach 2015-2022 pracował w Polskiej Agencji Kosmicznej. Realizował projekty z zakresu obserwacji Ziemi, nawigacji i łączności satelitarnej, bezpieczeństwa kosmicznego a także edukacyjne, promujące karierę w sektorze kosmicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu komunikacji i promocji. Był również związany zawodowo z obszarem kultury gdzie realizował m.in. duże widowiska teatralne i muzyczne. Prowadzi audycję radiową pn. Pomorze, Nauka, Świat na antenie Radia Gdańsk, gdzie rozmawia z gośćmi z obszarów nauki, technologii i biznesu. Zajmuje się konsultacjami w zakresie pozyskiwania środków na projekty z obszaru B+R.

mgr inż. Tomasz Noga

University of Southampton

Mgr inż. lotnictwa i kosmonautyki, absolwent University of Southampton. Posiada doświadczenie zawodowe z pracy w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz firmy Airbus Defence and Space. Od 2017 roku specjalista ds. badawczych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Autor
publikacji naukowych związanych z napędami kosmicznymi oraz rakietami suborbitalnymi. Członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych,
wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.